• Parimi bazë i shoqërisë sonë është shërbimi sa më i mirë i klientëve tanë përsa i përket cilësisë, kohës së dorëzimit dhe kostos së produkteve tona..
  • Qëllimi ynë kryesor është transporti i sigurt i produkteve tona në të gjithë Greqinë dhe vendet fqinje.
  • Përmbushja e kërkesave të klientëve, duke u përqendruar me një përkushtim të fortë në sigurimin e suksesit të biznesit të tyre, nëpërmjet ofrimit të produkteve e shërbimeve me cilësi të lartë dhe ekonomikisht konkurruese.
  • Respektim i legjislacionit komunitar të mjedisit.
  • Pajtueshmëri me kërkesat e Regjistrit Kombëtar të Kimikateve dhe në përputhje me rregulloren (KE) nr. 1907/2006 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për regjistrimin, vlerësimin, autorizimin dhe kufizimet e kimikateve (REACH).
  • Menaxhimi i rrezikut. Minimizimi i rrezikut kreditor, në bashkëpunim me ICAP dhe përpjekjet tona me kontakt të vazhdueshëm me tregun.