• Основниот принцип на нашето претпријатие е најдобра услуга на нашите клиенти во однос на квалитетот, времето на испорака и цената на нашите производи.
  • Нашата крајна цел е безбеден транспорт на нашите производи низ Грција и во соседните земји.
  • Задоволувајќи ги барањата на клиентите, со голема посветеност се фокусираме да го обезбедиме успехот на нивното претпријатие, така што им обезбедуваме висококвалитетни и конкурентни економични производи и услуги.
  • Го почитуваме законодавството за животна средина на Европската заедница.
  • Усогласени сме со барањата на националниот Регистар на хемиски производи и со Регулативата бр. 1907/2006 (ЕЗ) на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, лиценцирање и ограничување на хемиските производи (REACH).
  • Управување со ризици. Го минимизиравме кредитниот ризик во соработка со ICAP и преку нашите напори за континуиран контакт со пазарот.