download Годишен биланс 2017 

download Годишен биланс 2016 

download Годишен биланс 2015 

download Годишен биланс 2014 

download Годишен биланс 2013 

download Годишен биланс 2012 

 

 

Наведените износи се во илјади евра

 

Наведените износи се во илјади евра