Η ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. έχει θέσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως βασική προτεραιότητα της και ως κομμάτι του εταιρικού σχεδιασμού της. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εφαρμόζει πρακτικές με γνώμονα και προτεραιότητα την κοινωνία, τους εργαζόμενους της, το περιβάλλον και τους συνεργάτες-πελάτες της. 

  • Έτσι, αντιλαμβανόμενη την υπάρχουσα κατάσταση συνεργάζεται με φορείς (πχ ΣΕΒΕ, ΣΧΒΕ, επιμελητήρια) συμβάλλοντας με τις προτάσεις της στην εξέλιξη και την πρόοδο της ελληνικής αγοράς. 
  • Συνεισφέρει, στηρίζοντας διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο έργο τους, μέσω δωρεών και χορηγιών προωθώντας τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  • Επιπρόσθετα, στηρίζει τις ελληνικές εταιρίες όσο αφορά στην προμήθεια διάφορων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
  • Υποστηρίζει πρωτοβουλίες κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα σε τοπικές κοινωνίες.
  • Βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών της.
  • Συμβάλλει με τις πρακτικές της στην προστασία του περιβάλλοντος αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες.

 

xmasGIORMANIS XMAS CARD 2021 giormanis xmas card 2image3 xmas card 2018 giormanis XMAS 2017MAKE A WISHGIORMANIS XMAS UGANDA GIORMANISelpapCSR GIORMANISCSR GIORMANIS